Disclaimer

1.1. Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder (i) ‘wij’ of ‘ons’: Logi-Cal bv, 3500 Hasselt, Spelvojestraat 6, Tel: +32/(0)474/92.79.01, BTW: BE 0649.860.309 ; (ii) ‘Website’: www.heat-box.be en afgeleiden, door Logi-Cal bv ontwikkeld en beheerd; en (iii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de Website.


1.2. Toegang tot de Website

De toegang tot de informatie op de Website is gratis. De raadpleging of het gebruik van de Website houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden. Indien u verdergaat met het raadplegen van de Website, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden hebt aanvaard en deze strikt zult naleven. Wij kunnen deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.


1.3. Informatie op de Website

Wij beheren de Website en passen ze voortdurend aan teneinde u de meest recente informatie te verschaffen. Wij beogen u zo goed mogelijk via de Website te informeren.

Indien onjuiste informatie op de Website zou worden gepubliceerd, zullen wij alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing wordt ontdekt. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd.

Door het louter raadplegen van de Website worden wij tot niets verbonden. Er zal altijd een schriftelijke bevestiging van ons nodig zijn voor elke dienstverlening, verzoek tot inlichtingen enz.

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.


1.4. Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de Website dient voorafgaandelijk aan ons te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de Website, die in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend. Deep linking is verboden.

De Website bevat eveneens hyperlinks naar andere websites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan ons, hetzij totaal onafhankelijk zijn van ons. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst.

Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie van u aangebracht. Wij controleren (de inhoud van) deze andere websites niet.

Zodra wij met zekerheid kennis hebben van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van ons overeenstemt, zullen wij de hyperlink naar deze website verwijderen. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsen van de hyperlink naar de desbetreffende website.


1.5. Intellectuele eigendomsrechten

De Website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentaties, logo’s, software, databases, onze maatschappelijke naam en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ons. U verbindt zich er uitdrukkelijk toe onze intellectuele eigendomsrechten en/of die van derden integraal te respecteren.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met onze voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten mag u, zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming, informatie van deze Website downloaden en reproduceren voor strikt privégebruik. Wij machtigen u eveneens om de gegevens van de Website voor privédoeleinden te kopiëren, af te drukken en te gebruiken. Daarnaast mag de informatie ook in familiekring gratis worden verspreid en meegedeeld.

Wij behouden ons het recht voor om alle maatregelen te treffen die wij doeltreffend achten teneinde de aantasting van onze intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat ons enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.


1.6. Aansprakelijkheid

Door de Website te bezoeken, doet u afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op ons betreffende het gebruik van gegevens en informatie die op de Website ter beschikking worden gesteld.

Door de Website te bezoeken, aanvaardt u om alle risico‘s verbonden aan het gebruik van de Website op u te nemen. Zo draagt u zelf het risico op schade aan uw computer, software of gegevens wanneer deze schade te wijten is aan een virus dat door de Website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Wij wijzen tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de Website.


1.7. Veiligheid van de Website

Teneinde de veiligheid van de Website te waarborgen, zullen wij alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de Website zijn voorbehouden en aan toegangsmodaliteiten verbonden. In geval van een aanval op de Website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website, zullen wij alle wettelijke middelen gebruiken die ons ter beschikking staan om de integriteit van de Website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.


1.8. Toepasselijk recht

Vermits u door uw bezoek aan de Website onderhavige disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, stemt u ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt valt.Privacyverklaring


In deze privacy- en cookieverklaring wordt verstaan onder (i) ‘wij’: Logi-Cal bv, 3500 Hasselt, Spel-vojestraat 6, Tel: +32 (0) 474 92 79 01, BTW: BE 0649.860.309, www.heat-box.be en afgeleiden en (ii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze website en/of ons online platform.


2.1. Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden ge-identificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrou-welijkheid van uw persoonsgegevens. Onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft tot doel u te informeren over de modaliteiten in verband met het gebruik van persoonsgegevens en over de ingestelde beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te vrijwaren.

Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.


2.2. Welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en voor welke doeleinden?

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

“Vertrouwelijke verwerking” betekent dat wij de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerken overeenkomstig de in België geldende wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Wet van 8 december 1992.

U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken.

Wij kunnen de persoonsgegevens van de volgende betrokkenen verwerken (bv: gebruikers www.heat-box.be, klanten, klantcontactpersonen, etc.). Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van de betrokkene (bv. naam, voornaam, rijksregisternummer, telefoonnummer, adres, e-mailadres, rekeningnummer, afbeelding, gezinssamenstelling, opleiding, functie, etc.) verwerken op basis van volgende rechtsgronden (toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang) voor volgende doeleinden (bv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (klantenbeheer, etc.), om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om de betrokkene te voorzien van informatieve nieuwsberichten m.b.t. de onderneming, om de kwaliteit van diensten of informatie te verbeteren, etc.):

Persoonsgegevens Rechtsgrond Doeleinde
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres Wettelijke verplichting Beheer van klantendossiers
Naam, voornaam, adres, e-mailadres Wettelijke verplichting Uitsturen van facturen
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst Om de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kunnen uitvoeren
E-mailadres Toestemming van de betrokkene Voorzien van informatieve nieuwsberichten

Door persoonsgegevens te verstrekken, verleent de betrokkene de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. De betrokkene heeft het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken, voor zover de verwerking louter gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene.

Tevens stemt de betrokkene er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens in het kader van de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunnen worden meegedeeld aan volgende ontvangers binnen de Europese Economische Ruimte:

  • Combell nv (webhosting)
  • Google (Analytics)

Wij garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Indien de betrokkene niet wenst dat de persoonsgegevens worden overgemaakt aan derden en de verwerking louter is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, kan de betrokkene zich hiertegen verzetten op elk ogenblik middels zijn recht op bezwaar of zijn recht op gegevenswissing.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens bij ons bedraagt 2 jaar. Bij verloop van deze termijn worden de persoonsgegevens automatisch verwijderd uit het systeem. De persoonsgegevens verwerkt voor personeelsbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en sociale wetgeving). Indien wij de persoonsgegevens na verloop van de bewaartermijn nog verder wenst te gebruiken, zullen wij hiervoor opnieuw toestemming vragen.


2.3. Uw rechten

Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U beschikt eveneens over het recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing.

Meer specifiek heeft de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden de volgende rechten:
Recht op inzage: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen ter inzage.
Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen.
Recht op gegevenswissing: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op simpel kosteloos verzoek de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen.
Recht op bezwaar: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.
Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden.

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons schriftelijk contacteren via het e-mailadres privacy@heat-box.com hetzij via de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.Cookieverklaring

3.1. Het opslaan van cookies

Wij streven ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op onze websites worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo uw bezoek aan onze websites aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.


3.2. Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst en opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uitvoeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van een website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Om optimaal gebruik te maken van onze website is het daarom aan te raden om cookies te activeren en/of te aanvaarden op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies zijn wij niet in staat om u een probleemloos bezoek op onze website te garanderen, aangezien de kans bestaat dat uw bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van een website of deze niet kan gebruiken. Indien u niettemin wenst om de cookies te verwijderen of te blokkeren, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over uw browserinstellingen vindt u op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van uw internetbrowser.

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.


3.3. Welke cookies gebruiken wij?

Op onze websites worden sessiegebonden (tijdelijke cookies die verdwijnen van zodra u de browser sluit) en permanente cookies (cookies die op uw computer blijven staan, ook nadat u de browser heeft gesloten) gebruikt voor de volgende doeleinden: Processen: Procescookies laten de website functioneren en leveren diensten die u verwacht, zoals navigatie, toegang tot beveiligde zones, etc. Aangezien de website zonder deze cookies niet behoorlijk zou functioneren, zijn de procescookies essentieel.
Voorkeuren: Dankzij de voorkeurcookies kan de website uw voorkeuren in verband met de website onthouden, zoals taal, lettergrootte, etc. Deze cookies zijn niet noodzakelijk, maar ze verbeteren wel de gebruikerservaring, aangezien u uw voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven.
Beveiliging: De beveiligingscookies worden gebruikt om u te authentiseren, frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen, gebruikersgegevens te beschermen, etc. Deze cookies zijn van wezenlijk belang voor onze beveiligde websites.
Reclame: De reclamecookies stemmen de advertenties die op een website verschijnen af op u door bepaalde informatie over u te verzamelen, zoals het soort websites dat u bezocht, keuzes die door u op websites gemaakt worden, etc. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties er verschijnen.
Prestaties: De prestatiecookies verzamelen informatie over hoe u omgaat met een website. Deze informatie omvat o.a. de pagina’s die u het vaakst bezoekt, uw activiteit op de website en hoe vaak u terugkeert. Deze verzamelde gegevens worden normaal anoniem gebruikt en geanalyseerd (met behulp van Google Analytics) voor statistische doeleinden met het oog op de verbetering van de website en de surfervaring.

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) downloaden en installeren.Contact

4.1. Nog vragen?

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens of omtrent cookies heeft, kan u ons contacteren via het e-mailadres privacy@heat-box.com hetzij de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Voor bijkomende informatie betreffende de bescherming van de persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be.Algemene voorwaarden Logi-Cal bv

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons (Logi-Cal bv, 3500 Hasselt, Spelvojestraat 6, gekend onder ondernemingsnummer 0649.860.309, www.heat-box.be en afgeleiden) en onze klanten, voor zover er niet van wordt afgeweken bij bijzondere voorwaarden of afzonderlijke overeenkomsten die schriftelijk zijn aangegaan en onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen. De klant erkent kennis te hebben genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden door het inloggen in of gebruik te maken van de Heat-Box applicatie (hierna “de Applicatie”), zelfs indien zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Deze laatste voorwaarden binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Eventuele aanpassingen van de algemene voorwaarden zijn van kracht van zodra de klant hiervan op de hoogte gesteld wordt en worden geacht aanvaard te zijn indien een klant de opnieuw inlogt op de Applicatie of ervan gebruik blijft maken. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via onze website.


1. Prijslijsten, offertes en bestellingen

Al onze prijslijsten, offertes en contractvoorstellen zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en zijn niet verbindend voor ons. Onze prijslijsten zijn steeds beschikbaar op onze website. Onze prijslijsten kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Elke door de klant gedane bestelling, opdracht of aanvaarding van onze offerte verbindt deze laatste, doch verbindt ons slechts na schriftelijke aanvaarding ervan. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding.


2. Opleveringstermijnen

Eventuele opleveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst, kan vertraging in de dienstverlening geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om partiële diensten te verrichten. De gedeeltelijke uitvoering van een opdracht kan de weigering tot betaling van de gepresteerde diensten niet rechtvaardigen.


3. Prijs en betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst is de prijs vermeld in de actuele prijslijst van toepassing op het gebruik van de Applicatie. De prijs wordt jaarlijks verhoogd met 1,9% met ingang van de eerste dag van het kalenderjaar.

De bestelling of opdracht wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in onze prijslijsten of in de door de klant aanvaarde offerte. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door ons vermelde prijzen exclusief BTW.

De klant erkent dat in geval van gebruik van de Applicatie van meer dan 12 maanden de toepasselijke prijs automatisch met 1,9% verhoogd wordt. De toepasselijkheid van de nieuwe prijs vereist geen aanvaarding van de klant.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum op onze bankrekening zoals vermeld op de factuur. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten worden aangerekend van 10% per jaar. Bovendien zal een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 1.500 EUR, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. De niet-betaling op vervaldag van een factuur maakt alle andere vorderingen op de klant onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

Bij niet-betaling zijn wij gerechtigd om onze dienstverlening op te schorten tot volledige betaling van alle openstaande facturen.

Geen enkele reden, bijvoorbeeld klachten met betrekking tot de Applicatie of opmerkingen met betrekking tot een factuur, kan tot gevolg hebben dat de klant zijn betalingsverbintenissen kan opschorten.


4. Ontbinding

Iedere partij heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging of ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de andere partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer van diens verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie door de andere partij; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de andere partij; (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de andere partij; of (v) indien de ene partij goede redenen hebben om eraan te twijfelen dat de andere partij zijn verplichtingen jegens ons zal nakomen.

In geval van ontbinding behoudt iedere partij zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden al de vorderingen op de andere partij onmiddellijk opeisbaar.


5. Klachten

Iedere klacht met betrekking tot onze facturen dient ons schriftelijk meegedeeld te worden binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur. Na verloop van deze termijn worden de facturen beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud. De gedeeltelijke betaling zonder voorbehoud geldt als aanvaarding van de gehele factuur.

De klant verbindt zich ertoe om onmiddellijk te onderzoeken of de kwaliteit van de geleverde dienst overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele klachten betreffende niet-conforme dienstverlening dienen ons schriftelijk binnen de 15 dagen na voltooiing van de dienstverlening te worden gemeld. Na verloop van deze termijn wordt de dienstverlening beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud en zal de klacht niet meer in acht genomen worden. Een klacht rechtvaardigt geen schorsing van betaling.


6. Intellectuele eigendom

Onverminderd enig andersluidende schriftelijke afspraak, blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons geleverde diensten of producten eigendom van ons en worden deze in geen geval aan de klant overgedragen.


7. Exclusiviteit

Onverminderd enig andersluidende schriftelijke afspraak, bestaat er geen exclusiviteit tussen ons en de klant. Wij kunnen de Applicatie, andere producten en diensten waarop de overeenkomst van toepassing is steeds verkopen en/of aanbieden aan derde partijen. Wij respecteren hierbij steeds de correcte en loyale uitvoering ten aanzien van de klant.


8. Verwerking van persoonsgegevens

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, verbinden wij ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen passende juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. De privacy- en cookieverklaring is steeds beschikbaar en consulteerbaar via onze website.


9. Aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze verbintenissen middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten zijn wij niet aansprakelijk.

Ingeval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Ingeval van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant. Overmacht in hoofde van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.Gebruikersvoorwaarden Heat-Box

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Heat-Box, ontwikkeld door Logi-Cal bv, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Spelvojestraat 6 en met ondernemingsnummer 0649.860.309, (hierna genoemd: “Logi-Cal”) die ter beschikking wordt gesteld aan een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna genoemd: “Opdrachtgever”).

Logi-Cal en de Opdrachtgever worden hierna gezamenlijk de “Partijen” en afzonderlijk een “Partij” genoemd.

Downloaden als pdf:

Definities

Account: de combinatie van een gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Eindgebruiker toegang kan krijgen tot Heat-Box.

Beschikbaarheid: het percentage van de tijd dat Heat-Box ongestoord toegankelijk is voor de Eindgebruikers, gemeten buiten een Maintenance Window.

Data Center: de locatie of derde partij waarbij het computersysteem (hardware en software) ten behoeve van de SaaS-dienst is geplaatst.

Eindgebruiker: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die door de Opdrachtgever in staat is gesteld om van Heat-Box gebruik te maken, zoals klanten of medewerkers van de Opdrachtgever.

Incident: een gehele of gedeeltelijke onderbreking of vertraging van de bereikbaarheid of toegankelijkheid van Heat-Box.

Maintenance Window: het tijdvak dat waarin Heat-Box niet beschikbaar of toegankelijk hoeft te zijn in verband met Onderhoud aan de systemen.

Onderhoud: Preventief Onderhoud of Noodzakelijk Onderhoud, waarbij Preventief Onderhoud het uitvoeren van geplande werkzaamheden is aan het netwerk, de hardware of de software om de kwaliteit en Beschikbaarheid van Heat-Box te kunnen behouden of te verbeteren, en waarbij Noodzakelijk Onderhoud incidentele of onvoorziene werkzaamheden zijn die naar oordeel van Logi-Cal onmiddellijk moeten worden uitgevoerd teneinde Incidenten te voorkomen of te verhelpen.

SaaS-dienst: de volledige dienstverlening door Logi-Cal met betrekking tot het gebruik van Heat-Box via een netwerk, waaronder de hosting van servers in een Data Center, de toegangsverlening tot Heat-Box via een website, het Onderhoud en de Support.

Support: het tijdens kantooruren (dit zijn de uren tussen 9.00 en 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële nationale feestdagen) door Logi-Cal telefonische, per e-mail, via een website of door middel van een helpdesk verstrekken van informatie en adviezen over Heat-Box, alsmede het verlenen van assistentie op afstand bij het opsporen en verhelpen van Incidenten.


Overwegende dat

A. Logi-Cal Heat-Box, een software-module om warmteverliesberekeningen uit te voeren, heeft ontwikkeld. Heat-Box wordt door Logi-Cal en/of derden gehost op een server die in een beveiligde omgeving is geplaatst. Via een netwerk kan Heat-Box ter beschikking worden gesteld aan derden in de vorm van een SaaS-dienst.

B. Logi-Cal met de Opdrachtgever een of meer overeenkomsten is aangegaan met betrekking tot het gebruik van Heat-Box.

C. De Opdrachtgever toegang wil krijgen tot Heat-Box, teneinde Heat-Box te kunnen gebruiken en ter beschikking te stellen aan Eindgebruikers die aan de Opdrachtgever zijn verbonden.

D. Partijen de basisvoorwaarden en modaliteiten van deze samenwerking wensen vast te leggen in onderhavige overeenkomst (hierna de “Overeenkomst”). Deze Overeenkomst is een bijlage van de hoofdovereenkomst (hierna de “Hoofdovereenkomst”). De samenwerking tussen de Partijen kenmerkt zich door de af¬wezigheid van enig gezag of enige band van ondergeschiktheid.


Wordt het volgende overeengekomen

1. Voorwerp

1.1 Deze overeenkomst omschrijft de voorwaarden voor het gebruik van Heat-Box door de Opdrachtgever en de Eindgebruiker. Heat-Box is software om warmteverliesberekeningen te maken die via het internet als een onlinedienst wordt aangeboden op een website. Heat-Box wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven aan professionals in de bouwsector en particulieren.

1.2 Deze overeenkomst is aanvullend op de Algemene Voorwaarden van Logi-Cal. Bij tegenstrijdigheden tussen deze overeenkomst en de Algemene Voorwaarden heeft deze overeenkomst voorrang. De Opdrachtgever kan zich nooit op een stilzwijgende aanvaarding van haar voorwaarden beroepen.


2. Inwerkingtreding

2.1 Deze Overeenkomst treedt in werking van zodra de Hoofdovereenkomst ondertekend is door beide partijen.

2.2 Indien de Hoofdovereenkomst of deze Overeenkomst tussen Logi-Cal en de Opdrachtgever niet tot stand komt, is Logi-Cal geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd aan de Opdrachtgever.


3. Wederzijdse plichten

3.1 De Opdrachtgever zal Logi-Cal alle redelijke medewerking verlenen die zij nodig acht voor het bereiken van de gewenste objectieven. De Opdrachtgever zal onder meer de nodige bedrijfsgegevens, documenten en infrastructuur ter beschikking stellen aan Logi-Cal.

3.2 De Opdrachtgever zal er voor zorg dragen en er op toezien dat de Eindgebruiker de navolgende verplichtingen nakomt: (i) De Eindgebruiker zal tijdig, correct en volledig de informatie verschaffen die nodig is voor het aanmaken van een Account; (ii) De Eindgebruiker zal als enige gebruik maken van de Account en deze niet met anderen delen; (iii) De Eindgebruiker zal de gebruikersnaam en het wachtwoord dat behoort bij zijn Account zorgvuldig bewaren en deze niet aan derden verstrekken; (iv) In geval van verlies, diefstal of het (vermoeden van) misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord zal de Eindgebruiker onmiddellijk de helpdesk van Logi-Cal informeren; (v) De data, bestanden of andere digitale gegevens die door de Eindgebruiker worden gedeeld of uitgewisseld met de systemen van Heat-Box zullen geen strafbare inhoud hebben en vrij zijn van virussen of defecten; (vi) De Eindgebruiker zal uitsluitend van de SaaS-dienst gebruik maken voor legale doeleinden en hij zal zich niet schuldig maken aan ‘spamming’ en geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals rechten van intellectuele eigendom; (vii) De Eindgebruiker zal niet op een zodanige wijze gebruik maken van Heat-Box dat daardoor een storing of vertraging in de bereikbaarheid of toegankelijkheid van Heat-Box ontstaat; (viii) Buiten het Support zal Eindgebruiker geen klachten of claim direct bij Logi-Cal kunnen indienen; (ix) De Eindgebruiker zal zich niet bezighouden met ‘hacken’ of het op andere wijze ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software of data van Logi-Cal of derden; (x) De Eindgebruiker zal zich niet schuldig maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of goede zeden.

3.3 Logi-Cal zal op alle verzoeken van de Opdrachtgever of de Eindgebruiker om Support zonder onnodige vertraging reageren en Incidenten zo spoedig mogelijk trachten te verhelpen, overeenkomstig de afspraken die hieromtrent in de Overeenkomst of Bijlagen zijn gemaakt.

3.4 Met inachtneming van de voorwaarden van de Overeenkomst garandeert Logi-Cal een Beschikbaarheid.

3.5 Er zijn geen specifieke eisen waaraan het Data Center en de daar aanwezige hardware en software dienen te voldoen. Logi-Cal is verantwoordelijk voor de infrastructuur en de dataverbindingen binnen het Data Center.

3.6 De servers in het Data Center worden continu gemonitord en het systeem maakt dagelijkse backups van de servers. Elke versie van een file wordt bewaard zolang deze file op het systeem bestaat.


4. Geheimhouding

4.1 Partijen verbinden zich tot geheimhouding alsmede voldoende en noodzakelijke maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens omtrent bedrijfsaangelegenheden van hun wederpartij waarvan zij, hun personeel of gecontracteerde derden, bij de totstandkoming en/of uitvoering van deze Overeenkomst kennisnemen. Hiertoe zullen Partijen voor zover noodzakelijk de daarvoor in aanmerking komende personeelsleden en/of voor hen werkzame derden tot geheimhouding verplichten. Deze verbintenis blijft bestaan zelfs na de beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden ook.


5. Aansprakelijkheid

5.1 Logi-Cal is conform het met de Opdrachtgever overeengekomen niveau van Beschikbaarheid verantwoordelijk voor de continuïteit van de SaaS-dienst, behoudens de hierna genoemde omstandigheden waarvoor Logi-Cal geen aansprakelijkheid accepteert: (i) storingen of onderbreking in de SaaS-dienst als gevolg van onjuist, ondeskundig of excessief gebruik van het netwerk of Heat-Box door de Opdrachtgever of de Eindgebruiker; (ii) gebreken, storingen of vertragingen in de communicatielijnen of dataverbindingen tussen het Data Center en de Opdrachtgever en de Eindgebruiker; (iii) gebreken, storingen of vertragingen die zijn gelegen in de communicatielijnen, dataverbindingen, computersystemen of het netwerk, voor zover beheerd of afgenomen bij derden door de Opdrachtgever of de Eindgebruiker.

5.2 Logi-Cal is enkel verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van data of gegevens van de Opdrachtgever of de Eindgebruiker voor zover dit verlies het gevolg is van een aan Logi-Cal toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die gekwalificeerd kan worden als opzet of grove schuld van Logi-Cal, haar directie of haar leidinggevend personeel.

5.3 Buiten support zal Logi-Cal geen klachten of claims van de Eindgebruiker in behandeling kunnen nemen. De Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de Eindgebruiker zich buiten Support uitsluitend zal wenden tot de Opdrachtgever, die de klacht of claim vervolgens onder deze Overeenkomst bij Logi-Cal kan indienen. De Opdrachtgever vrijwaart Logi-Cal van alle aanspraken die direct afkomstig zijn van een Eindgebruiker.


6. Verbod op afwerving

6.1 De Partijen verbinden zich ertoe dat zij zich zullen onthouden van elke poging om werknemers, consultants, aangestelden of andere onderaannemers van de andere Partij, die betrokken waren bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst te nemen of ertoe aan te zetten hun band met de andere Partij te beëindigen, of enige handeling te stellen die tot dit resultaat zou leiden, zonder dat de andere Partij daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. De Partijen bevestigen dat de bepalingen van dit artikel redelijk en noodzakelijk zijn om de belangen van de Partijen te beschermen.

6.2 De bepalingen van dit artikel blijven ook na het beëindigen van de Overeenkomst geldig en dit tot 12 maanden na het beëindigen van deze Overeenkomst.

6.3 Indien een Partij enige schending van de bepalingen van dit artikel, door de andere Partij of enige persoon waarvoor de andere Partij zich sterk maakt, kan bewijzen, zal de eerste Partij de andere Partij bij kennisgeving in gebreke stellen. Indien de andere Partij of enige persoon waarvoor de andere Partij zich sterk maakt, nalaat de bewezen inbreuk op dit artikel te stoppen en volledig te remediëren binnen de 5 dagen volgend op de datum van de kennisgeving houdende ingebrekestelling, zal de andere Partij aan de eerste Partij een forfaitaire schadevergoeding van 1.000 EUR betalen, te vermeerderen met een bedrag van 1.000 EUR per dag dat de inbreuk voortduurt na de 5de dag na de datum van de kennisgeving houdende ingebrekestelling, onverminderd het recht van de eerste Partij om bijkomende schadevergoeding te eisen, indien deze kan bewijzen dat zij schade geleden heeft die de hierboven vermelde bedragen te boven gaat.


7. Privacy

7.1 Onverminderd de werking van artikel 6 zullen beide Partijen bij uitvoering van deze Overeenkomst alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen die betrekking hebben op de bescherming van privacy en persoonsbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

7.2 Bovenstaande wordt geregeld in de verwerkersovereenkomst van Logi-Cal die de rechten en plichten van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker duidelijk weergeeft ter bescherming van de persoonsgegevens, zoals opgenomen in bijlage bij de Hoofdovereenkomst.


8. Communicatie

8.1 Partijen verbinden zich ertoe alle mededelingen en kennisgevingen die vereist zijn in hoofde van de Overeenkomst en haar uitvoering te laten verlopen per mail aan de contactpersonen vermeldt in de Hoofdovereenkomst.


9. Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Hasselt zijn uitsluitend bevoegd betreffende enig geschil tussen de Partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst.


10. Slotbepalingen

10.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd deze Overeenkomst of enige daaruit voortvloeiende rechten of plichten of enig deel ervan over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Logi-Cal.

10.2 Logi-Cal is bevoegd om bij uitvoering van deze Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming of door inhuur van personeel. Logi-Cal blijft in dat geval jegens de Opdrachtgever volledige verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de SaaS-dienst en alle overige verplichtingen zoals vastgelegd in deze Overeenkomst. Logi-Cal voldoet aan haar eventuele verplichtingen als hoofdaannemer of inlener met betrekking tot de belastingen of sociale premies.

10.3 Indien een verbintenis van deze Overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar of strijdig is niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

10.4 De niet-toepassing van één of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins als een verzaking aan deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.Verwerkersovereenkomst Heat-Box

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op het gebruik van Heat-Box, ontwikkeld door Logi-Cal bv, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Spelvojestraat 6 en met ondernemingsnummer 0649.860.309, (hierna genoemd: “Logi-Cal”) die ter beschikking wordt gesteld aan een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna genoemd: “Verwerkingsverantwoordelijke”).

Logi-Cal en de Verwerkingsverantwoordelijke worden hierna gezamenlijk de “Partijen” en afzonderlijk een “Partij” genoemd.

Downloaden als pdf:

Definities

Heersende Wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna genoemd de “Betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het EU-recht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de Verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de Persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk Persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het EU-recht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als Ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming van de Betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de Betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de Verwerking van zijn Persoonsgegevens aanvaardt.

Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.


Overwegende dat

A. Logi-Cal Heat-Box, een software-module om warmteverliesberekeningen uit te voeren, heeft ontwikkeld. Heat-Box wordt door Logi-Cal en/of derden gehost op een server die in een beveiligde omgeving is geplaatst. Via een netwerk kan Heat-Box ter beschikking worden gesteld aan derden in de vorm van een SaaS-dienst.

B. Logi-Cal Heat-Box ter beschikking stelt van de Verwerkingsverantwoordelijke. Logi-Cal treedt op als Verwerker van de aangeleverde Persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke.

C. De Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor de aan Logi-Cal verstrekte en te verstrekken Persoonsgegevens. Logi-Cal verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke.

D. Logi-Cal de passende technische en organisatorische maatregelen biedt opdat de Verwerking aan de vereisten van de heersende wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de Betrokkene worden gewaarborgd.

E. Partijen de tussen hen onafhankelijke samenwerking wensen te formaliseren middels onderhavige overeenkomst (hierna de “Verwerkersovereenkomst”). Deze Overeenkomst is een bijlage van de hoofdovereenkomst (hierna de “Hoofdovereenkomst”). De samenwerking kenmerkt zich door de afwezigheid van enige band van ondergeschiktheid, en dit overeenkomstig de volgende voorwaarden en modaliteiten.


Wordt het volgende overeengekomen

1. Voorwerp

1.1 De Verwerkingsverantwoordelijke gaat met Logi-Cal een Verwerkersovereenkomst aan en de Partijen zullen elkaar in het kader van deze Verwerkersovereenkomst ondersteunen en bijstaan bij de Verwerking van Persoonsgegevens via Heat-Box (hierna de ‘Opdracht’). Heat-Box is software om warmteverliesberekeningen te maken die via het internet als een onlinedienst wordt aangeboden op een website. Heat-Box wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven aan professionals in de bouwsector en particulieren.

1.2 Deze overeenkomst is aanvullend op de Algemene Voorwaarden van Logi-Cal. Bij tegenstrijdigheden tussen deze overeenkomst en de Algemene Voorwaarden heeft deze overeenkomst voorrang. De Opdrachtgever kan zich nooit op een stilzwijgende aanvaarding van haar voorwaarden beroepen.

1.3 Logi-Cal kan de persoonsgegevens van de volgende betrokkenen verwerken (bv: klanten, klantcontactpersonen van de Verwerkingsverantwoordelijke, etc). Logi-Cal kan de volgende persoonsgegevens van de betrokkene (bv. naam, voornaam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, etc.) verwerken op basis van volgende rechtsgronden (toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang) voor volgende doeleinden (bv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (klantenbeheer, etc.), om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om de betrokkene te voorzien van informatieve nieuwsberichten m.b.t. de onderneming, om de kwaliteit van diensten of informatie te verbeteren, etc.):

Betrokkenen Persoonsgegevens Rechtsgrond Doeleinde Type verwerking
(Eind-)gebruikers die door de Verwerkingsverantwoordelijke in staat is gesteld Heat-Box te gebruiken Naam, voornaam, e-mailadres, accountgegevens Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst Uitvoering van de eerder tussen Partijen gesloten overeenkomst: Toegang tot Heat-Box verschaffen aan de (eind-)gebruiker Opslag (hosting) + delen met Verwerkingsverantwoordelijke
(Potentiële) (eind-)klanten van de Verwerkingsverantwoordelijke Naam, voornaam, adres, projectgegevens, technische gebouwparameters Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst Uitvoering van de eerder tussen Partijen gesloten overeenkomst: het uitvoeren van warmteverliesberekeningen voor het gebouw van de (potentiële) (eind-)klant van de Verwerkingsverantwoordelijke en hosting van de daaruit voortvloeiende informatie Opslag (hosting) + delen met Verwerkingsverantwoordelijke

1.4 De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat de Persoonsgegevens van de Betrokkene(n) op geldige wijze zijn verkregen en hij Toestemming van de Betrokkene(n) voor de Verwerking heeft verkregen. Logi-Cal gaat de geldigheid van de Toestemming niet na en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor enig frauduleus handelen van de Verwerkingsverantwoordelijke.

1.5 De Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, onder meer met betrekking tot doorgiften van Persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij een op Logi-Cal van toepassing zijnde EU-rechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot Verwerking verplicht; in dat geval stelt Logi-Cal de Verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

1.6 De omschrijving van de Opdracht is niet limitatief en kan, mits onderling akkoord tussen de Partijen, herzien worden in functie van de behoeften van de Partijen. Hiertoe zal een addendum bij deze Verwerkersovereenkomst worden opgesteld en ondertekend.


2. Duur en beëindiging

2.1 De looptijd van deze Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en). In het geval dat de dienstverlening van Logi-Cal aan de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerking van de Persoonsgegevens (nog) voortduurt na de officiële looptijd van de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en), loopt deze Verwerkersovereenkomst door.

2.2 Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst, en/of na beëindiging van de dienstverlening aan de Verwerkingsverantwoordelijke, is Logi-Cal gehouden om na een verzoek daartoe van de Verwerkingsverantwoordelijke en uiterlijk binnen 30 dagen na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst de door de Verwerkingsverantwoordelijke verstrekte (Persoons)gegevens terug te geven (dan wel om de Verwerkingsverantwoordelijke in de gelegenheid te stellen deze gegevens digitaal te verkrijgen). Eventuele resterende (kopieën van) (Persoons)gegevens en/of backups dienen volgend op de beëindiging door Logi-Cal binnen 90 dagen te worden vernietigd tenzij opslag van de Persoonsgegevens EU-rechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.


3. Beveiligingseisen

3.1 Logi-Cal zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De te nemen maatregelen sluiten aan bij de stand van de techniek.

3.2 Logi-Cal heeft op heden volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen ten voordele van de Verwerkingsverantwoordelijke:

  • Gebruik van SSL certificaten en communicatie via het HTTPS protocol;
  • Automatische web filter (tegenhouden SQL injecties, brute force attacks, ...);
  • Server uitgerust met malware scanner;
  • Server uitgerust met firewall (Juniper SRX3400);
  • 24/7 beveiliging tegen DDoS aanvallen.

3.3 De veiligheidsmaatregelen bieden een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

3.4 De veiligheidsmaatregelen zijn adequaat en voldoen aan de relevante standaarden en kwaliteitseisen.

3.5 Op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke zal Logi-Cal documentatie overleggen waarin de getroffen maatregelen staan beschreven en zal Logi-Cal audits, waaronder inspecties, door de Verwerkingsverantwoordelijke of een door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maken en eraan bijdragen.

3.6 Logi-Cal biedt een systeem dat in technisch opzicht adequaat beveiligd is. Het is aan de Verwerkingsverantwoordelijke om op de juiste en passende wijze gebruik te maken van het systeem.


4. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

4.1 Enig (vermoeden van een) datalek zal onverwijld aan de andere Partij worden gemeld teneinde de vervolgstappen te bespreken. Een en ander moet worden afgesproken in het kader van de meldingsplicht die de Verwerkingsverantwoordelijke heeft. Een dergelijk (vermoeden van een) datalek moet niet alleen door Logi-Cal aan de Verwerkingsverantwoordelijke worden gemeld, maar tevens zo spoedig mogelijk door de Verwerkingsverantwoordelijke aan de toezichthoudende autoriteit. Dit is in het belang van het stoppen van een eventueel datalek.

4.2 Logi-Cal zal als Verwerker binnen de 24 uren na vaststelling van een (vermoedelijk) datalek de Verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte stellen en indien mogelijk de reeds genomen stappen toelichten. Logi-Cal heeft geen plicht tot melding aan de toezichthoudende autoriteit.

4.3 De Verwerkingsverantwoordelijke zal op zijn beurt binnen de 72 uren na vaststelling van een (vermoedelijk) datalek de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte stellen en indien mogelijk de reeds genomen stappen toelichten. Indien er sprake is van gevoelige data dient eveneens de Betrokkene op de hoogte te worden gesteld.


5. Geheimhouding

5.1 Op Logi-Cal rust ingevolge de Heersende Wetgeving een wettelijke geheimhoudingsverplichting. Logi-Cal is gehouden de ontvangen Persoonsgegevens als vertrouwelijk te behandelen.

5.2 Logi-Cal verplicht zijn (oud-)werknemers en/of onderaannemers tot geheimhouding met betrekking tot alle Persoonsgegevens waarvan zij in het kader van de levering van haar diensten kennisnemen.

5.3 De verstrekte Persoonsgegevens worden door Logi-Cal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke aan Derden ter beschikking gesteld, tenzij de Verwerkingsverantwoordelijke daartoe krachtens enige wetsbepaling, voorschrift of andere regelgeving verplicht is.

5.4 Indien Logi-Cal een verzoek of een bevel van een Belgische of buitenlandse toezichthouder of een opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie ontvangt om (inzage in) (Persoons)gegevens te verschaffen, waaronder maar niet beperkt tot een verzoek op grond van de USA Patriot Act, zal Logi-Cal de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld informeren. Bij de behandeling van het verzoek of bevel zal Logi-Cal alle redelijke verzoeken van de Verwerkingsverantwoordelijke in acht nemen (waaronder de instructie om de behandeling van het verzoek of bevel geheel of gedeeltelijk aan de Verwerkingsverantwoordelijke over te laten) en alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen. In het geval er sprake is van een verplichting van een overheid tot geheimhouding van een verzoek of bevel zal Logi-Cal trachten zo veel mogelijk in het belang van de Verwerkingsverantwoordelijke te handelen.


6. Andere verwerkers

6.1 Logi-Cal doet voor de uitvoering van haar diensten beroep op Combell NV (BE 0541.977.701) als subverwerker.

6.2 Logi-Cal neemt geen andere Verwerker in dienst zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke. In het geval van algemene schriftelijke toestemming licht Logi-Cal de Verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere Verwerkers, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.

6.3 Wanneer Logi-Cal een andere Verwerker in dienst neemt om voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere Verwerker bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens EU-recht of lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst of andere rechtshandeling tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en Logi-Cal zijn opgenomen, met name de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden opdat de Verwerking aan de Heersende Wetgeving voldoet.

6.4 Wanneer de andere Verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft Logi-Cal ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere Verwerker.


7. Betrokkene

7.1 Logi-Cal zal handelen naar de aanwijzingen van de Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot een verzoek van een Betrokkene omtrent diens Persoonsgegevens.

7.2 In het geval een Betrokkene enig verzoek doet met betrekking tot zijn of haar Persoonsgegevens aan Logi-Cal, zal Logi-Cal een dergelijk verzoek onverwijld doorwijzen naar de Verwerkingsverantwoordelijke in diens rol als verantwoordelijke.


8. Ontbinding

8.1 Elke Partij heeft het recht om de Verwerkersovereenkomst en de tussen Partijen gesloten initiële overeenkomst te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging of ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de andere Partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de Verwerkersovereenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 door de andere Partij; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de andere Partij; (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de andere Partij; of (v) indien deze Partij goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de andere Partij zijn verplichtingen jegens haar zal nakomen.


9. Aansprakelijkheid

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de verbintenissen van Logi-Cal onder deze Verwerkersovereenkomst middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Logi-Cal slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van deze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door een opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten is Logi-Cal niet aansprakelijk.

9.2 Ingeval Logi-Cal aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Verwerkingsverantwoordelijke, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Logi-Cal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Logi-Cal is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan Derden.

9.3 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Logi-Cal opgeschort en is Logi-Cal van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Verwerkingsverantwoordelijke. Overmacht in hoofde van de Verwerkingsverantwoordelijke wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


10. Toepasselijk recht en bevoegdheid

10.1 Deze Verwerkersovereenkomst wordt exclusief beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. De rechtbanken van Limburg zijn exclusief bevoegd voor elk geschil betreffende deze Verwerkersovereenkomst.


11. Slotbepalingen

11.1 Partijen verbinden zich ertoe niets bekend te maken met betrekking tot deze Verwerkersovereenkomst, tenzij in geval van (i) een wettelijke of reglementaire verplichting, (ii) een gerechtelijk onderzoek, of (iii) een gerechtelijke procedure. In dit geval dient de andere Partij op voorhand ingelicht te worden over de timing en de inhoud van de mededeling.

11.2 Geen enkele Partij bij deze Verwerkersovereenkomst kan geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak die zij heeft onder of ten gevolge van deze Verwerkersovereenkomst tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld.

11.3 Indien enige verbintenis of modaliteit in deze Verwerkersovereenkomst onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de Verwerkersovereenkomst, en evenmin van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. De onwettige, ongeldige of onafdwingbare bepaling zal automatisch geacht worden vervangen te zijn door een bepaling die wettig, geldig en afdwingbaar is en zo nauw mogelijk aansluit bij de intentie die aan de onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling ten grondslag lag en zal deze in gewijzigde vorm worden toegepast.

11.4 De Verwerkingsverantwoordelijke mag haar rechten of verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Logi-Cal.